Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України 14 червня 2016 року

vr14 06

 

Для участі у пленарному засіданні зареєструвалося 336 народних депутатів. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. А.Парубій повідомив, що годину тому розпочалося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Головуючий також повідомив, що він відкрив це засідання.

«Я переконаний, що для України в час російської агресії вступ в НАТО - це стратегічний напрям нашого розвитку і цей напрям немає іншої альтернативи.

Я наголосив на тому, що для нас рішення Бухарестського саміту про вступ України в НАТО залишається чинним і повідомив їм, що весь Парламент переконаний, що Україна буде членом НАТО. Це питання для України є принциповим не тільки у мілітарному вимірі, а також у вимірі стратегічному і геополітичному», - зазначив А.Парубій.

З оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями виступили представники депутатських фракцій і груп.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Законодавчим актом доповнено частину 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» положеннями, дія яких забезпечить безперервність у належному обслуговуванні багатоквартирних будинків (у подальшому - БКК) до моменту укладення договорів про надання послуг з управління БКК за результатами конкурсу, а також положенням про надання права співвласникам достроково розірвати договір із призначеним на конкурсних засадах управителем у разі, якщо вони у подальшому самостійно визначяться із формою управління БКК.

Законом також передбачено, що співвласники БКК, утримання яких до набрання чинності цим Законом здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати на утримання відповідних будинків і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам до моменту створення в БКК об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у тому числі шляхом реорганізації кооперативу) або прийняття співвласниками рішення про форму управління БКК.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, згідно з якими абзац перший частини п’ятої статті 13 Закону розділено на два абзаци та викладено їх в наступній редакції:

«5. У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У випадку, якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу - суб’єкту владних повноважень функцій щодо здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом.

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк».

Проект Закону зареєстровано за №4680.

Ухвалено Закон України «Про фінансову реструктуризацію».

Закон визначає умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям заходів, передбачених цим Законом.

Законом встановлено, що «фінансова реструктуризація здійснюється з метою:

сприяння відновленню господарської діяльності боржників, які перебувають у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації їх грошових зобов’язань та/або їх господарської діяльності;

підтримки стабільності фінансової системи;

забезпечення доступу боржників до фінансування для відновлення їх господарської діяльності.

Процедура фінансової реструктуризації застосовується до реструктуризації господарської діяльності та активів боржника, у тому числі тих, що розміщені за межами території України, і до грошового зобов’язання боржника, включаючи таке, що виникло на підставі договорів, які регулюються іноземним законодавством».

На період дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Законом встановлено, що права та обов’язки кредиторів та боржників визначаються відповідно до норм законодавства України у частині, що не суперечить цьому Закону.

Незалежно від суб’єктного складу сторін спору процедура вирішення спорів в арбітражі, передбачена цим Законом, регулюється положеннями Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Документом передбачена участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків та банків за участю держави у процедурі фінансової реструктуризації. Зокрема, встановлено, що «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), державні банки та банки за участю держави підписують рамковий договір та мають право брати участь у процедурах фінансової реструктуризації боржників, у тому числі затверджувати план реструктуризації, підписувати договір про відстрочку, здійснювати реструктуризацію своїх вимог та грошового зобов’язання боржника у спосіб, передбачений цим Законом, яка, зокрема, може передбачати зміну валюти виконання зобов’язання, зміну розміру процентних ставок (у тому числі встановлення їх на рівні, нижчому від собівартості залучення коштів банками, зокрема державними банками та банками за участю держави), повне зупинення нарахування процентів, часткове прощення боргу та інші заходи, передбачені планом реструктуризації».

Прикінцевими та перехідними положеннями встановлено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та втрачає чинність через три роки з дня набрання ним чинності, крім:

змін до частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України;

змін до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про іпотеку», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

змін до статті 94 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Усі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом дії цього Закону, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог цього Закону.

Проект Закону зареєстровано за №3555.

Головуючий оголосив про вихід народного депутата Євгена Мураєва зі складу фракції «Опозиційний блок».

Ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення» з урахуванням пропозицій Президента України.

У Законі абзац шостий статті 6 викладено в такій редакції:

«Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівля озброєння та військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, а також їх модернізація з проведенням ремонту за технічним станом здійснюється виключно за оборонним замовленням».

Із Закону виключено абзац сьомий з огляду на те, що визначення понять «поза межами оборонного замовлення», «у виняткових випадках», «у разі нагальної потреби» не мають юридичної визначеності і можуть бути суб'єктивно трактовані під час практичної реалізації.

В абзаці другому підпункту 3 пункту 4 розділу I Закону слова «прийняття закону» замінено словами «набрання чинності законом».

В абзаці другому пункту 6 розділу I Закону встановлено, що в умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори можуть за рішенням Кабінету Міністрів України не укладатися.

Із Закону виключено абзац п'ятий пункту 6 розділу I, оскільки його положення не відповідають нормам законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» щодо визначення суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

Проект Закону зареєстровано за №2090а.

Ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

Законодавчим актом врегульовано деякі питання організації та діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Зокрема, наділено Кабінет Міністрів України повноваженнями щодо затвердження складу Національного агентства та припинення повноважень його членів, здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства.

Відповідні зміни та доповнення внесено до статей 12, 17 та 19 Закону України «Про вищу освіту».

Законом передбачено заборонити входити до складу Національного агентства особі яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, підпадає під дію частин 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» та відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади», є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академії наук, вищого навчального закладу, наукової установи; є засновником приватного вищого навчального закладу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Проект Закону зареєстровано за №2280а.

Головуючий оголосив закритим ранкове засідання, повідомляє Інформаційне управління ВР України.Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее

Опрос

Вы проголосуете на местных выборах за кандидатов от "Слуг народа"?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.