​Пленарні засідання Верховної Ради України 15 листопада 2016 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. Він зазначив, що сьогодні розглядатимуться питання фінансів і банківської діяльності та питання правоохоронної діяльності.


Представники депутатських фракцій і груп виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України».

Верховна Рада України затвердила Звернення до парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу та доручила Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до Європейського Парламенту, Європейської Комісії, національних парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу.

Верховна Рада України закликає Європейський Парламент, Європейську Комісію, національні парламенти та держави - члени Європейського Союзу:

підтримати Україну на шляху впровадження енергетичних реформ відповідно до міжнародних зобов'язань, гармонізації законодавства України з Європейським Союзом та інтеграції енергетичних ринків України до ринку Європейського енергетичного співтовариства;

долучитись до спільної модернізації та експлуатації газотранспортної системи України з метою максимального її завантаження та спільного забезпечення, безперебійного та надійного транспортування і постачання природного газу до держав-членів Європейського Союзу територією України;

дотримуватися принципу солідарності та не допустити реалізації політично мотивованих проектів з будівництва газопроводів в обхід України, що суперечить Енергетичній стратегії ЄС щодо диверсифікації джерел постачання, а також ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС та України;

сприяти виконанню положень міжнародних угод та внутрішньо європейських стратегічних документів в частині посилення енергетичної безпеки та покращення співробітництва в енергетичній сфері між ЄС та Україною.

Проект Постанови зареєстровано за №5329.

Парламентарії за результатами голосування не підтримали проект Постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савченка О.Ю.» за №5346.

Народні депутати включили до порядку денного сесії ряд проектів законів і постанов.

Розглядаються питання фінансів і банківської діяльності.

Прийнято Закон «Про споживче кредитування».

Закон визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Законодавчим актом передбачено створити механізм споживчого кредитування, який забезпечить захист прав та законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців у цій сфері, створить належне конкурентне середовище на фінансовому ринку, підвищить рівень довіри населення до нього, забезпечить сприятливі умови для розвитку економіки України.

Закон регулює відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.

Закон встановлює:

обов’язок кредитодавця надавати та роз’яснювати умови та особливості споживчого кредиту;

обов’язок банку або іншої фінансової установи проводити оцінку кредитоспроможності позичальника;

вимоги до реклами відповідно до Директиви ЄС 2008/48 про договори споживчого кредитування, зокрема, в частині інформації щодо ефективної процентної ставки. Заборонено рекламу нуль відсотків кредитів та кредитів без документального підтвердження фінансового стану позичальника;

врегульовує питання надання додаткових та супутніх послуг за договорами споживчого кредитування. Споживач буде проінформований про ефективну, а не номінальну процентну ставку, починаючи від реклами кредиту і закінчуючи укладеним договором.

Дія Закону поширюється на всі споживчі кредити, тобто на кредити: для особистих цілей, сімейних потреб та не охоплює кредити для підприємницьких цілей.

Згідно з Законом, «споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, якщо таке право передбачене договором.

Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таке порушення із зазначенням дій, необхідних для його усунення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність».

Законом встановлено, що «споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування зобов'язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої цієї статті.»

Закон передбачає реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит, встановлює черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит та особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит.

Проект Закону зареєстровано за №2455.

Народні депутати розглянули поправки до підготовленого до другого читання проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» №2456-д.

Законопроект направлено на доопрацювання.

За результатами розгляду у першому читанні та голосування відхилено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання кредитування в Україні)» №4529.

Головуючий оголосив закритим ранкове засідання.

О 16 годині Голова Верховної Ради України Андрій Парубій після реєстрації народних депутатів відкрив вечірнє пленарне засідання.

Парламентарії розглянули включений до порядку денного на ранковому засіданні проект Закону «Про заходи захисту національних інтересів, Національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України» №5390, внесений Президентом України та визначений як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг».

Законодавчим актом внесено зміни до законів України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Згідно з цими змінами до вкладу прирівнюються кошти, які залучені від фізичної особи як позика або вклад до небанківської фінансової установи через банк, що виступив повіреним за відповідним договором і на день набрання чинності цим законом віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо банком не було поінформовано фізичну особу під розпис про непоширення на такі кошти гарантій, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а фізична особа, яка розмістила, надала такі кошти, прирівнюється до вкладника. Внаслідок цього такі фізичні особи набудуть права на відшкодування коштів фізичним особам.

Згідно з Законом, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має ретельно вивчити документи щодо кожної фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої прирівняні до вкладу, та не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності законом, розпочати виплату відшкодування коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування.

Законом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділено правом заявляти вимоги до небанківських фінансових установ, якими від фізичних осіб були залучені як позики або вклади кошти, що прирівнюються до вкладів. Кошти, стягнуті з таких небанківських фінансових установ, включатимуться до ліквідаційної маси відповідного банку.

У разі ж якщо таку вимогу, а також вимогу Фонду до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам, банку шкоди або яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, не буде виконано, Законом передбачено звернення Фонду з такими вимогами до суду та обов’язкове накладення арешту у порядку забезпечення позову на грошові кошти та майно осіб, до яких такі вимоги заявлені.

Законом заборонено фінансовим установам залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов'язанням щодо їх повернення, у тому числі шляхом отримання позики, у разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи, а для банків - заборонено здійснювати без відображення в зобов’язаннях та активах банку операції шляхом залучення коштів фізичних осіб з метою їх прямого розміщення в кредити.

Законом банки зобов’язуються при виконанні функцій повіреного, агента, іншого представника або посередника із залучення коштів від фізичних осіб на користь третіх осіб (включаючи небанківські фінансові установи) попередньо ознайомлювати у письмовій формі таких фізичних осіб про те, що такі кошти не є банківським вкладом фізичної особи, на який поширюються гарантії, встановлені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Проект Закону зареєстровано за №5390.

Народні депутати приступили до розгляду питань правоохоронної діяльності.

Прийнято Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за станом правопорядку в державі та у відповідних територіальних громадах».

Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути питання про стан правопорядку та боротьби із злочинністю в державі та результати реформи Національної поліції України.

2. Про результати розгляду та прийняті рішення Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України.

3. Рекомендувати радам усіх рівнів, протягом місяця з дня прийняття цієї Постанови, заслухати інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Проект Постанови зареєстровано за №5198.

Прийнято Постанову «Про увіковічення пам’яті бійців Національної Гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року у стін Верховної Ради України, захищаючи свободу та демократію в Україні».

З метою увіковічення пам’яті бійців Національної Гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року у стін Верховної Ради України, захищаючи свободу та демократію в України, Верховна Рада України постановляє:

1. Засудити прояви насильства та тероризму за політичними або іншими мотивами.

2. Доручити керівництву Верховної Ради України розглянути питання щодо створення пам’ятної дошки у стін Верховної Ради України з зазначенням П.І.Б. чотирьом загиблим бійцям Національної Гвардії України: Дебріна І.А., Сластнікова Д.А., Костина О.С., Дацюка Б.В.

Проект Постанови зареєстровано за №3275.

Прийнято за основу проект Закону «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

Законопроектом пропонується затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України (далі - Статут), який розроблено Міністерством внутрішніх справ України на виконання підпункту 8 пункту 7 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію».

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про Національну поліцію» підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України, який затверджується законом.

Цей Статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.

Проект Закону зареєстровано за №4670.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України «Про Національну поліцію» щодо присвоєння чергових спеціальних звань».

Законопроектом пропонується врегулювати питання присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, які прикомандировані або відряджені до державних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, відповідно до займаної посади.

Проектом, зокрема, пропонується встановити, що Президент України визначає граничні спеціальні звання за посадами, на які можуть бути призначені поліцейські, що були відряджені до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в поліції.

Законопроектом пропонується окремо встановити, що присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням у кадрах поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження

Проект Закону зареєстровано за №5006.

Прийнято Закон «Про внесення змін до пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо поширення чинності цього Закону на колишніх працівників органів внутрішніх справ України».

Законом внесено зміни до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який після слів «Міністерстві внутрішніх справ України» доповнено словами «Національної поліції».

Проект Закону зареєстровано за №3791

Прийнято Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зняття відповідальності за порушення правил навчання карате)».

Законом виключено із Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 196 «Порушення правил навчання карате», одночасно виключено відповідні посилання на цю норму із частин 1 та 2 статті 218 та абзацу 2 пункту 1 частини 1 статті 255 зазначеного Кодексу.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №4604.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації».

Законопроектом передбачається вдосконалити кримінальне законодавство та привести його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері протидії сексуальним зловживанням щодо дітей.

Законопроектом пропонується внести низку змін до статей 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості», 156 «Розбещення неповнолітніх» та 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» чинного Кримінального кодексу України.

Проектом пропонується внести наступні зміни:

у статті 153 КК України пропонується встановити відповідальність за вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом відносно неповнолітнього або неповнолітньої у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років;

у статті 155 КК України пропонується криміналізувати добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття.

Законопроектом також пропонується розширити коло суб’єктів статей 155, 156 КК України, шляхом застосування словосполучення «близькі родичі або члени сім’ї» в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України.

Документом також пропонується доповнити ст. 302 КК України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» частиною 4, якою передбачити відповідальність за вчинення такої діяльності із залученням малолітньої особи, встановивши покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Проект Закону зареєстровано за №2016.

За результатами голосування відхилено законопроекти про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання) №4032 і про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правил зарахування строку попереднього ув'язнення) №4548.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За повідомленнями Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее

Опрос

Вы проголосуете на местных выборах за кандидатов от "Слуг народа"?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.